“BSRU Ambassador 2023 Road to SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย”

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และสภานักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการจัดกิจกรรม การประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการ 2566 “BSRU Ambassador 2023 Road to SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย” ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวให้โอวาทและแนะนำศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้กับผู้เข้าประกวดได้ทราบข้อมูล

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ทักษะภาษาไทยและบุคลิกภาพการพูดต่อหน้าสาธารณะ โดย ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา และ เรือโทนพสิทธิ์ ชัยสิทธิ์ธนากุล รวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จากคณะกรรมการจัดกิจกรรม การประกวดทูตกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยทีมองค์การนักศึกษา เพื่อละลายพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม