ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีความสนใจ

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีความสนใจ

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ https://link.bsru.ac.th/rtv สแกน Qr Code ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

13.00-16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการแนะแนวและให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

16.00-16.30 น. ชี้แจงรายละเอียดก่อนการศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา  ณ จังหวัดภูเก็ต