แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

– งบประมาณ กิจกรรม บก.ศ.

– งบประมาณ บริการและสวัสดิการนิสิตใหม่

– เงินงบประมาณ บก.ศ.สำนักกิจการนักศึกษา

– เงินงบประมาณ บก.ศ.บำรุงกีฬา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://sa.bsru.ac.th/general-admin