ข่าวประชาสัมพันธ์ ห้องพักพิงใจ Bsru Consulting Center

ความเป็นมาห้องพักพิงใจ

ห้องพักพิงใจ  Bsru Consulting Center

จัดตั้งขึ้นเพื่อ ให้คำปรึกษา บริการและช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เกิดความไม่สบายใจ ไม่สบายกาย
     – ส่งเสริมสุขภาวะจิตใจ โดยผ่านการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น
     – มีอาจารย์เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
     – มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างนักศึกษา
ห้องพักพิงใจ: ตั้งอยู่อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องพักพิงใจ
เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น
โดยมีอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านให้คำปรึกษาโดยฉพาะทางด้านสุขภาพ
ติดต่อสอบถามได้ที่: สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Tel: 02-473-7000 ต่อ 1307
นัดหมายขอคำปรึกษา / ใช้บริการห้องพักพิงใจ                       

การบริการและให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา บริการและช่วยเหลือ

ให้คำปรึกษา บริการและช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เกิดความไม่สบายใจ ไม่สบายกาย
     – ส่งเสริมสุขภาวะจิตใจ โดยผ่านการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น
     – มีอาจารย์เชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
     – มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างนักศึกษา

กิจกรรมห้องพักพิงใจ Bsru Consulting Center

Happy New Year “2024” From “ห้องพักพิงใจ”

“ห้องพักพิงใจ” ขอขอบคุณ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาใช้บริการ ในการถ่ายทำคลิปวีดีโอเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ในครั้งนี้

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักศึกษาด้วยหลักสูตรเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักศึกษาด้วยหลักสูตรเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งอาจารย์ บุคคลากร และทีมผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักศึกษาด้วยหลักสูตรเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

———————-
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต 13 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักศึกษาด้วยหลักสูตรเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ผศ.เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นางสาวนัทธี เฟื่องฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายปารเมศ พุดเผือกผ่อง ประธานสภานักศึกษา และทีมนักศึกษาที่สนใจ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร

สถิติการให้บริการ

ติดต่อขอรับคำปรึกษา

ติดต่อสอบถามได้ที่: สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Tel: 02-473-7000 ต่อ 1307
นัดหมายขอคำปรึกษา / ใช้บริการห้องพักพิงใจ