ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

 ดูแลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงรับและออกเลขหนังสือราชการควบคุมทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

รายงานการประชุม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 เงินงบกิจกรรม บก.ศ.
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ. (สำหรับคณะ-วิทยาลัย)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ.
(สำหรับ คณะ-วิทยาลัย)
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ.
(สำหรับคณะ-วิทยาลัย)
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 
เงินงบกิจกรรม บกศ. (สำหรับองค์การนักศึกษา -สภานักศึกษา)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ.
(สำหรับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา)
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ กิจกรรม บกศ.
(สำหรับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา)
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 เงินงบกิจกรรม กศ.พ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567
เงินงบประมาณ กิจกรรม กศ.พ (สำหรับคณะ-วิทยาลัย)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ กิจกรรม กศ.พ.
(สำหรับ คณะ-วิทยาลัย)
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ กิจกรรม กศ.พ.
(สำหรับคณะ-วิทยาลัย)
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 
เงินงบกิจกรรม กศ.พ (สำหรับองค์การนักศึกษา -สภานักศึกษา)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ กิจกรรม กศ.พ.
(สำหรับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา)
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ กิจกรรม กศ.พ.
(สำหรับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา)
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 เงินงบประมาณ บริการและสวัสดิการนักศึกษาใหม่
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 เงินงบประมาณ บริการและสวัสดิการนักศึกษาใหม่ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ บริการและ
สวัสดิการนักศึกษาใหม่
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ บริการและ
สวัสดิการนักศึกษาใหม่
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 เงินงบประมาณ บริการและสวัสดิการนักศึกษาใหม่ (สำนักกิจการนักศึกษา/องค์การนักศึกษา)
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ บริการและ
สวัสดิการนักศึกษาใหม่
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ บริการและ
สวัสดิการนักศึกษาใหม่
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณ บก.ศ. สำหรับใช้เฉพาะสำนักกิจการนักศึกษา
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567
งบประมาณ บก.ศ.สำนักกิจการนักศึกษา
แบบฟอร์ม (Word)
งบประมาณบก.ศ.
สำนักกิจการนักศึกษา
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
งบประมาณ บก.ศ.
สำนักกิจการนักศึกษา
Click !
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567 เงินงบประมาณ บก.ศ. บำรุงกีฬา
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2567เงินงบประมาณ บก.ศ. บำรุงกีฬา
แบบฟอร์ม (Word)
เงินงบประมาณ บก.ศ. บำรุงกีฬา
Click !
แบบฟอร์ม (PDF)
เงินงบประมาณ บก.ศ. บำรุงกีฬา
Click !

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการขออนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ขออนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์ กรณีวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

ขออนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์ กรณีวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

Click me!
ขออนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์ กรณีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท

ขออนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์ กรณีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท

Click me!

งานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

📊 งานนโยบายและแผน

จัดทำและติดตามผล ของแผนยุทธศาสตร์ของสำนักกิจการนักศึกษา ได้แก่ (1) แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานระยะ5ปี/ แผนยุทธศาสตร์ประจำปี (2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี (3) แผนอัตรากำลังสายสนับสนุน (4) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (5) แผนพัฒนานักศึกษา/แผนการดำเนินงานสภานักศึกษา  

📑 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1)จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 2)แผนบริหารความเสี่ยง  สำนักกิจการนักศึกษา 3)รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6/12เดือน 4)แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

งานการเงินและพัสดุ

งานการเงินและพัสดุ สำนักกิจการนักศึกษา

ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินของสำนักกิจการนักศึกษาตรวจสอบใบสำคัญทางการเงินประเภทต่าง ๆ เก็บรวบรวมเอกสารทางการเงิน พร้อมนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเงิกจ่ายเงินค่าใช้สอยประเภทต่าง ๆ 

งานโสตทัศนศึกษา

งานโสตทัศนศึกษา มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษา

 งานบริการภาพถ่าย งานบริการเครื่องเสียง งานบริการด้านการฉายวีดีทัศน์งานเครื่องมือและงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สี่อต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมองานจัดหา จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโสตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมครบถ้วน