มบส.ส่งเสริมการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด และปลอดภัย อย่างยั่งยืน


องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการให้บริการน้ำดื่ม จำนวน 10 ตู้ ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 9 จุด ให้บริการน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

เดือนมีนาคม 2567 ได้ทำการบำรุงรักษาตู้ให้บริการน้ำดื่ม
– ตรวจเช็คการทำงานของตู้ให้บริการน้ำดื่ม
– เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม
– ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้เป็นไปตามมาตรฐาน

ซึ่งการดำเนินการด้งกล่าว สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน