อธิการบดี มบส. แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ และตัวแทนนักศึกษา ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล องค์การที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นำคณะสำนักกิจการนักศึกษา ในนามผู้ควบคุมและประสานการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ และได้รับรางวัล นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเข้าพบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อชื่นชมผลงานและแสดงความยินดี ได้แก่
1. การแข่งขันกีฬามมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”
นายธรรศ แซ่หลิ่ม นักศึกษาสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล “เหรียญทองแดง” กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย

2. การแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
นางสาวอริสรา วิทยุ นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
รางวัล “เหรียญเงิน” ประเภท MUSICAL FORMS CREATIVE 15 ปีขึ้นไป หญิง

3. ฮับกิโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
นายทัตพงศ์ ไชยกาศ สาขาวิชาโลจิสติกส์และปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล “เหรียญทอง” ฮับกิโด กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย
รางัวล “เหรียญทอง” ฮับกิโด ต่อสู้ Kyoruki B รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไปชาย น้ำหนัก ไม่เกิน 55 กก.
รางวัล “เหรียญทองแดง” ฮับกิโด กระโดดไกล รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย

นายภูริทัต มัจฉาเมฆ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล “เหรียญทอง” ฮับกิโด ต่อสู้ Kyoruki B รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไปชาย น้ำหนัก 55-60 กก.
รางวัล “เหรียญทองแดง” ฮับกิโด โชว์ โฮชินซุล คู่ชาย

นายสุทธชล ทับทิมใส นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล “เหรียญเงิน” ฮับกิโด ต่อสู้ Kyoruki B รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไปชาย น้ำหนัก 55-60 กก.
รางวัล “เหรียญทองแดง” ฮับกิโด โชว์ โฮชินซุล คู่ชาย

4. ได้รับรางวัล “ชมเชย” การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้แก่
นางสาววิลาสินี กล้าหาญ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวพรธิดา สุจริต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายรชตะ นรมั่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวบุษรินทร์ แจ่มจำรูญ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นางสาวธิติภรณ์ บุญมี สาขาวิชานาฎยศิลป์