สภานักศึกษา มบส. จัดประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายปารเมศ พุดเผือกผ่อง ประธานสภานักศึกษา จัดให้มีการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีสมาชิกสภานักศึกษา ผู้แทนหมู่เรียน จากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
ได้กล่าวทักทายและให้โอวาทแก่สมาชิกสภานักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความสำคัญบาทบาทของสมาชิกสภานักศึกษาที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษา และบทบาทเพื่อการเป็น่สวนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม แจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภานักศึกษา ให้ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา บทบาทสำนักกิจการนักศึกษาในการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานสภานักศึกษา รับฟังปัญหาจากสมาชิกสภานักศึกษาและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่เสนอปัญหาต่อที่ประชุมผ่านสมาชิกสภานักศึกษาผู้แทนสาขาวิชา

นอกจากนี้ องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในกิจกรรมต่อไป