ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรด้วยการยกย่องผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณลักษณะดีเด่นตามค่านิยมองค์กร (Morality) ของมหาวิทยาลัย

👨‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : หัวหน้าหน่วยงานดีเด่น (หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

👩‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

👨‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : รองหัวหน้าหน่วยงานดีเด่น (หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

👨‍💻 นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น

—————–

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Website : https://sa.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/sa.bsru.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 1300