Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อน กิจกรรมอบรมการสร้างจิตสาธารณะและทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 3 (รหัส 66 – 65)

ประกาศ เลื่อน กิจกรรมอบรมการสร้างจิตสาธารณะและทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 3 (รหัส 66 – 65)

ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.

การแต่งกาย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว
คณาจารย์และบุคลากร : ชุดเครื่องแบบปกติขาว เสื้อโทนสีเหลือง หรือชุดผ้าไทย
นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบนักศึกษา (ชุดพิธีการ) ประชาชนทั่วไป : เสื้อโทนสีเหลือง หรือชุดผ้าไทย * สุภาพสตรีสวมกระโปรงแบบสุภาพ *

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”
สามารถดูข้อมูลรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่ https://sa.bsru.ac.th/laws/

วันงดสูบบุหรี่โลก67 #ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

สำนักกิจการนักศึกษา เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 จัดประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา (รองคณบดี) ครั้งที่ 1 / 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ ร่วมประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา (รองคณบดี) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

การประชุมดังกล่าว ถือเป็นการผนึกกำลังในส่วนงานกิจการนักศึกษา ในการสร้างความร่วมมือ เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในการเข้ารศึกษาในมหาวิทยาลัย ร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขภายใต้การดำเนินกิจกรรมของกิจการนักศึกษา จากนั้นที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาใหม่ ตลอดระยะเวลาการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือการดำเนินกิจกรรมในส่วนของคณะต่างๆ โดยมีส่วนร่วมจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกอบไปด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ประจันบาล
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล บุญรักษ์
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ประชุมได้มีการนำเสนอกิจกรรมในช่วงแรก ส่วนของแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงแผนการดำเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโชยน์ต่อนักศึกษาสูงสุด

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย)

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย)

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย) BSRU Fitness Center เปิดให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ณ ห้อง BSRU Fitness Center อาคาร 1 ชั้น 3
รายละเอียดการสมัครสมาชิก (สมัครฟรี)
ค่าบริการสำหรับสมาชิก 20 บาท/ครั้ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/BSRU Fitness Center 

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU
ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา17.00 -18.00น. ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้องสุริยะ 2

ติดตามข่าวสารโยคะเพื่อสุขภาพBSRU ได้ที่ https://www.facebook.com/โยคะ BSRU

สำนักกิจการนักศึกษาเดินหน้าพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

ขอบคุณข้อมูล Website : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/

องค์การนักศึกษา มบส. ผนึกกำลังนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร นำคณะผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567
ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายบทบาทการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา และนโยบายการใช้พื้นที่กิจกรรมของผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้แก่ผู้นำนักศึกษาได้ทราบและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกันบรรยายให้ความรู้เหล่าผู้นำนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจการประสานงานความร่วมมือ การสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา

การส่งมอบงานเพื่อสานต่องานกิจกรรม ระหว่างผู้นำักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ส่งต่อ ผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ร่วมกันพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามส่งมอบงานในครั้งนี้

ร้านเด็กเด็จ :DEJ by BSRU เปิดจำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องหมาย และของที่ระลึก อุปกรณ์การเรียน สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

🔖ร้านเด็กเด็จ :DEJ by BSRU

เปิดจำหน่ายเครื่องแบบ เครื่องหมาย และของที่ระลึก อุปกรณ์การเรียน สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

📌 ร้านเด็กเด็จอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1

⏰ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

————

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/DEJBSRU

————

#dekdejbsru

ภาพและข้อความเป็นลิขสิทธิ์ของร้านเด็กเด็จ :DEJ by BSRUCopyright@2023

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


📍 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

—————

สามารถสแกน QR Code หรือ https://sa.bsru.ac.th/calendar-2567

—————

* หมายเหตุ

1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมรวมถึง วัน เวลา ตามความเหมาะสม

2. วันหยุดราชการ ประจำปี 2567-2568 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นให้ถือการประกาศของทางราชการ หรือรัฐบาลเป็นหลัก

May be an image of 3 people and text that says "កច มหาวิท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า เจ้า BS २ण ประกาศ การเตรียมความพร้อม สู่การเป็นนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถสแกน QR Code หรือ https://a.bsru.c.th/calendar-25 2567 หมายเหต 1. อาจปกรปลอน่ปลสปโนบนาร้จ้ต้ต เวลา ตามความเหมาะสม 2 วันหยุดราชการป ประจาบ 2567 2568 อาจบีการเปลี่ยนแปลง วะนิ้นให้กือการประาตของทาจราช หรือรัฐบาลเบินหลัก ออกแบบโดย: สำนักกิจการนักศึกษา"