สำนักกิจการนักศึกษา เสริมสร้างกระบวนการดูแลนักศึกษา ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

สำนักกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 ชั้น 3 อาคาร 1 โดยมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมจากทุกสาขาวิชา จำนวน 90 ท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินการประชุมแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของแต่ละสาขาวิชาเพื่อนำไปเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ ผู้อำนวยการ ผู้แทนจากสำนักต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่อที่ประชุม