วัดหงส์รัตนาราม มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา มบส. จำนวน 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น ๑ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

พระธรรมวชิรมุนี
เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
มอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันสังคหวัตถุธรรม อายุวัฒนมงคล ๕๙ ปี พระธรรมวชิรมุนี

ในการนี้พระเดชพระคุณเมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก่

1. นางสาวกัญญาวีร์ ไตรวิทยาคุณ
2. นายนัทธพงค์ โถคำนาม
นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวธารน้ำทิพย์ เที่ยงแท้
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี
4. นางสาวนพัสร ธนะฐิติพงศ์
5. นางสาวกมลชนก ศรีสุข
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์