ผู้นำนักศึกษา มบส. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านกิจการนักศึกษา สร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และผู้นำนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

กิจกรรมฐานการเรียนรู้การสร้างทีมงาน “สามัคคีคือพลัง” แบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน โดยมีนายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณะ คำดีตัน หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายนรากร เชิงสะอาด นายธีรวุฒิ แดงอรุณ และว่าที่ร้อยตรีวิศรุต ครองโพธิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ต่อไป