มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครพร้อมส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 << รายละเอียด >>