Category Archives: ศูนย์ DSS

ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS center) สำนักกิจการนักศึกษา ได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566

ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS center) สำนักกิจการนักศึกษา ได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาพิการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนักศึกษาที่สนใจที่จะรอรับทุนได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ อาคาร 3 ชั้น 1

นักศึกษาพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค้า เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาพิเศษนักศึกษาพิเศษ

ในวันที่ 4 เมษายน 2567 สาขาการประกอบและบริการอาหาร คณวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการตลาดนัดขนมไทย ซึ่งในงานนี้มีนักศึกษาพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผศ.เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค้า เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาพิเศษ

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบทุนการศึกษานักศึกษาพิการ มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) สำนักกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาพิการเข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูน อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจากมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

 1. นายอรรถชัย มั่นยืน สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 2. นายศิวัชษณุพงษ์ แก้วสุขศรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะวิทยาลัยการดนตรี
 3. นายจราณุวัฒน์ ชัยทอง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
 4. นางสาวอัญชิสา วัฒนก้านตง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 5. นายพายุ นุตสติ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 6. นางสาวเอกปวีร์ ติวิรัช สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 7. นายธนกร เหมทานนท์ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร วิคณะศวกรรมศาสตร์
 8. นายปิยพงษ์ แซ่ลิ้ม สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 9. นายณัฐพล ลิมปรุ่งพัฒนกิจ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 10. นางสาวจณัสตา ชัยทอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ
 11. นายกษมา วงษ์สกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 12. นายพงศกร สาเพิ่มทรัพย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 13. นายวิเศษ แพทยานันท์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 14. นางสาวปานญารัตน์ ธนะศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาฯ คณะครุศาสตร์
 15. นางสาวเพ็ญนภา ศรีแป้นเพ็ชร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

ขอให้นักศึกษาที่มีบัตรผู้พิการ สามารถดำเนินการขอทุนสนับสนุนทางการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนทางการศึกษา
สำหรับนักศึกษาพิการ
ขอให้นักศึกษาที่มีบัตรผู้พิการ สามารถดำเนินการขอทุนสนับสนุนทางการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ อาคาร 3 ชั้น 1