Category Archives: งานทุนการศึกษา

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) จัดการประชุมสามัญ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ได้จัดการประชุมสามัญ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยมีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ผู้บริจาค รวมทั้งรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

ในปีการศึกษา 2567 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับทุนการศึกษา โดยมี นายมินทดา บุญยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อาคารเทพทวาราวดี ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

** ประกาศ **เฉพาะ สำหรับนักศึกษาทีมีสถานะ รายเก่าเปลี่ยนชั้นปี ให้นักศึกษา อ่านรายละเอียดของเอกสาร อย่างละเอียดและครบถ้วนสำหรับการเตรียมเอกสารเพื่อแนบรวมกับแบบเบิกเงิน ของภาคเรียนที่ 1/2567

** ประกาศ **
เฉพาะ สำหรับนักศึกษาทีมีสถานะ รายเก่าเปลี่ยนชั้นปี ให้นักศึกษา อ่านรายละเอียดของเอกสาร อย่างละเอียดและครบถ้วน
สำหรับการเตรียมเอกสารเพื่อแนบรวมกับแบบเบิกเงิน ของภาคเรียนที่ 1/2567
ได้แก่…

 1. แบบยืนยันการเบิกกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 2 ชุด
  นักศึกษาต้องเซ็นชื่อพยานทั้ง 2 ช่องให้ครบถ้วน
  (พยานต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปี ขึ้นไปและชื่อห้ามซ้ำกับผู้แทนโดยชอบธรรม)
 2. แบบรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 1 ชุด
  (หากนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนไม่สามารถทำเรื่องกู้ได้)
 3. (เฉพาะ นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์)
  สำเนาบัตรประชนชน ผู้กู้ ถ่ายเฉพาะหน้าบัตร จำนวน 2 ชุด
 4. (เฉพาะ นักศึกษาที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
  สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ + ผู้แทนโดยชอบธรรม ถ่ายเฉพาะหน้าบัตร
  จำนวน 2 ชุด
 5. จิตอาสา 18. ชม.
  (จิตอาสาออนไลน์ ของ SET นักศึกษาต้องทำผ่าน กยศ.connect บนคอมพิวเตอร์และเมื่อสำเร็จหลักสูตรจะมีตรา กยศ.ยืนยัน ค่ะ )

—————————————-
(แก้ไขกำหนดการส่ง)

✅และสามารถมาดำเนินการส่งเอกสารได้ในระหว่างวันที่
27-29 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์จริงดวง อาคาร 30 ชั้น1
——————————————

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนจองวันและเวลาในการส่งเอกสารได้ที่ QR Code ด้านล่าง
https://link.bsru.ac.th/loan

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกกรุงสำหรับผู้สูงวัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเงินสนุบสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2m ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าว สำนักกิจการนักศึกษา จะได้นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ต่อไป

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประธานการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า และให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน จาก 86 สถาบันการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โดยนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จ”

นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา อาจาย์ผู้ประสานงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับฟังการบรรยาย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย มอบทุนการศึกษา นักศึกษา มบส. จำนวน 12 ทุน

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2
สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้แก่
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวพรเพ็ญ มากดี ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นายวุฒิชัย ไกรเทพ ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย(ค.บ.4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 250,000 บาท
1. นายฮำหมัดฮาฟิส สะแปอิง ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นายภาณุเดช เหมือนบิดา ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวจันทิมา ดวงจินดา ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางสาวสรรธิดา มาลาเวช ชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
6. นางสาวสิรภัทร ศรีบางน้ำชล ชั้นปีที่ 4 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
7. นางสาววรรดี คุณธานี ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
8. นางสาววิมลภรณ์ ช่วยหมู ชั้นปีที่ 4 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางสาวปภาดา บุญเถื่อน ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. นายบัญญัติ พึ่งพเดช ชั้นปีที่ 4 สาขาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) วิทยาลัยการดนตรี


มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มอบทุนการศึกษานักศึกษาพิการ มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS Center) สำนักกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาพิการเข้ารับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูน อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจากมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

 1. นายอรรถชัย มั่นยืน สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 2. นายศิวัชษณุพงษ์ แก้วสุขศรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะวิทยาลัยการดนตรี
 3. นายจราณุวัฒน์ ชัยทอง สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
 4. นางสาวอัญชิสา วัฒนก้านตง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 5. นายพายุ นุตสติ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 6. นางสาวเอกปวีร์ ติวิรัช สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 7. นายธนกร เหมทานนท์ สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร วิคณะศวกรรมศาสตร์
 8. นายปิยพงษ์ แซ่ลิ้ม สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 9. นายณัฐพล ลิมปรุ่งพัฒนกิจ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 10. นางสาวจณัสตา ชัยทอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ คณะวิทยาการจัดการ
 11. นายกษมา วงษ์สกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 12. นายพงศกร สาเพิ่มทรัพย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 13. นายวิเศษ แพทยานันท์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 14. นางสาวปานญารัตน์ ธนะศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาฯ คณะครุศาสตร์
 15. นางสาวเพ็ญนภา ศรีแป้นเพ็ชร สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มบส.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ให้การต้อนรับ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 สำนักกิจการนักศึกษา

พล.ร.ต.มล.ธารทอง  ทองแถม  กรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นผู้แทนคณะจากมูลนิธิ ให้เกียรติกล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิ และแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับทุนการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ ทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
ได้แก่
– พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์  ชลายนนาวิน
– ร.ท.ตองปลิว  ชลออยู่
– พล.ร.อ.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์
ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนแก่ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุน มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด  ชลออยู่ จำนวน 1 ทุน ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน
     1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปรีชาวนิชย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     2. เด็กหญิงนิรัชพร  อร่ามศรีประเสริฐ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     3. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศิลปคุปต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน
     1. นายณณชนม์  วุฒิธนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     2. นายชลิต  ครุฑหุ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. นางสาวชัชชญา  ภัทรดำรงศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 ทุน
     1. นายอรุณโรจน์  สิทธิผล  คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปี 2       
2. นายทัตพงศ์  ไชยกาศ  คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปี 2          
3. นางสาวจีรนันท์  ธรรมศิล คณะครุศาสตร์ ชั้นปี 3

นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษา มอบพวงมาลัยและจดหมายแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ที่ให้ความเมตตามอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน และนักศึกษา

มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ออกเยี่ยมนักศึกษา มบส. ผู้ได้รับทุนของมูลนิธิ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ณ ห้องประชุมสุริยะ 3

คุณอภิญญา​ จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
และคณะผู้แทนจากมูลนิธิ ได้แก่
คุณศิริกานต์​ สุระเสนา
คุณเชาวฤทธิ์​ นนท์คำวงค์
คุณพัฒนา​ เหมะวัฒนะชัย
คุณกิตติธัช​ คงหล้า
พูดคุยซักถามความเป็นอยู่และการใช้ทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิมอบให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และร่วมกันหารือในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
นายภาณุ​ กลัดเจริญ​ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพลศึกษา​ ครุศาสตร์​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
กล่าวขอบคุณมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สำนักกิจการนักศึกษาจะดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาผู้ได้รับทุน ควบคุมการใช้ทุนการศึกษาเพื่อเกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อแสดงความขอบคุณในความอนุเคราะห์ดูแลทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วยดีเสมอมา อันส่งผลให้นักศึกษาผู้เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

ภาพ / ข่าว : ฐิติวัจน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

เมืองไทยประกันภัย มอบทุนการศึกษา มบส. จำนวน 52,790 บาท

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ คุณสมคิด กิ่มบางยาง โครงการสวัสดิภาพเยาวชนไทย ในนามบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือกิจกรรมนักศึกษา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวนเงินทั้งสิ้น 52,790.50 บาท
โดยทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว สำนักกิจการนักศึกษาจะนำมาจัดสรรเพื่อมอบให้กับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ และผ่านการคัดเลือกตามกระบวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การมอบทุนจาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดาริ ประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มายังสถานศึกษาปัจจุบัน 86 แห่ง มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน
ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ได้รับทุนจากสถานศึกษาเดิม ตามโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่

 1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
 2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษาให้ประสบความสำเร็จ” ให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา
อาจารย์ผู้ประสานงานนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมควบคุมรับฟังการปฐมนิเทศนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย