Category Archives: งานบริหารงานทั่วไป

สำนักกิจการนักศึกษาเดินหน้าพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

ขอบคุณข้อมูล Website : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรด้วยการยกย่องผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณลักษณะดีเด่นตามค่านิยมองค์กร (Morality) ของมหาวิทยาลัย

👨‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : หัวหน้าหน่วยงานดีเด่น (หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

👩‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

👨‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : รองหัวหน้าหน่วยงานดีเด่น (หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

👨‍💻 นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น

—————–

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Website : https://sa.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/sa.bsru.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 1300

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

– งบประมาณ กิจกรรม บก.ศ.

– งบประมาณ บริการและสวัสดิการนิสิตใหม่

– เงินงบประมาณ บก.ศ.สำนักกิจการนักศึกษา

– เงินงบประมาณ บก.ศ.บำรุงกีฬา

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://sa.bsru.ac.th/general-admin

สำนักกิจการนักศึกษา มบส. จัดประชุมหาแนวทางพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 ชั้น 3 อาคาร 1
โดยมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมจากทุกสาขาวิชา จำนวน 60 ท่าน เข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินการประชุมแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของแต่ละสาขาวิชาเพื่อนำไปเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบ อีกทั้งยังหารือปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สะท้อนให้ที่ประชุมและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และกล่าวถึงโครงการที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมทุกท่าน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ ผู้อำนวยการ ผู้แทนจากสำนักต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่อที่ประชุม