Category Archives: งานพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาประจำคณะปีการศึกษา 2566
และการรับสมัคร ผู้รับสมัครเลือกตั้งในตำแหน่ง

  • นายกองค์การนักศึกษา
  • นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
  • นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
  • นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี
  • นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้นำนักศึกษา มบส. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำบุคลากร และ ผู้นำนักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทั้ง 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมระหว่างกัน เกิดกระบวนการทำงานและเสริมสร้างจิตอาสาโดยผ่านกระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในการช่วยเหลือ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านงานพัฒนานักศึกษาร่วมกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 160 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 14 มหาวิทยาลัยจะร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนา ในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

“สุขภาพจิตที่ดี เริ่มต้นที่ใส่ใจ”BSRU MENTAL HEALTH CHECK- IN

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกิจกรรม “สุขภาพจิตที่ดี
เริ่มต้นที่ใส่ใจ” MENTAL HEALTH CHECK-IN
” วันนี้คุณรู้สึกอย่างไร? เหนื่อยไหม? ไหวหรือเปล่า? ”

มาตรวจสุขภาพใจด้วย MENTAL HEALTH CHECK-IN โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

MENTAL HEALTH CHECK-IN จะประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
• ทราบผลทันที
• มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว
• มีช่องทางขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญออนไลน์
• สำหรับท่านที่มีความเสี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดูแลช่วยเหลือต่อไป

📍 สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดสังข์กระจายวรวิหาร ในการเจริญพุทธมนต์ โดยมี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม พร้อมด้วย ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญ ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2m

🔖ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการ เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ปรำจำปีการศึกษา 2565

📢 สำนักกิจการนักศึกษา 🎉ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการ เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ปรำจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 1. นายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา2. น.ส.พศวีร์ ถาวรอนุมาศ ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์3. นายคเชนทร์ ม่วงทอง ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4. นายศุภชัย ลายหยก ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5. น.ส.พลอยไพลิน จันทร์เนียม ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ6. นายบัญญัติ พึ่งพเดช ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี7. น.ส.ณัฐสุดา ตะเภาทอง ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

🎧 ร่วมฟังวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสโมสร แต่ละคณะ

🎧 ร่วมฟังวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกสโมสร แต่ละคณะ

#สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
https://youtu.be/TndmwqZecS0


#สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://youtu.be/timFqBEgTL4


#สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
https://youtu.be/hY1HSojyq6E


#สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://youtu.be/hlls2AbmM7g


#สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี
https://youtu.be/qU_RGojv9yM


#สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
https://youtu.be/JrM6T3P1-3I

“เลือกตั้ง ผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ผ่าน Application BSRU APP
ดาวน์โหลด Application ได้ที่
ระบบ Android https://link.bsru.ac.th/bsruappandroid
ระบบ iOS https://link.bsru.ac.th/bsruappios
และลงทะเบียนเข้าใช้งาน Application โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบทะเบียนมหาวิทยาลัย

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้ง ผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้ง ผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565- นายกองค์การนักศึกษา- นายกสโมสรนักศึกษา (ประจำคณะ/วิทยาลัย)

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.ผ่าน Application BSRU APP

ดาวน์โหลด Application ได้ที่ระบบ Android https://link.bsru.ac.th/bsruappandroid

ระบบ iOS https://link.bsru.ac.th/bsruappiosและลงทะเบียนเข้าใช้งาน Application โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยกิจกรรมเลือกนายกองค์การนักศึกษา ได้รับ กิจกรรม #เลือกมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรมและเลือกนายกสโมสรนักศึกษา ได้รับกิจกรรมระดับคณะ อีก 1 กิจกรรม (ตามประกาศ ของแต่ละคณะ)

***นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม นี้ได้ทุกคน***

ที่มา : https://www.facebook.com/dsad.bsru/posts/5944573585569821