Category Archives: งานพัฒนานักศึกษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน (รุ่นที่ 2)”

วันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ นายอดิศร เนียมแก้ว นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน (รุ่นที่ 2)” ณ ห้องยุทธศิลป์ 1 (C501) ชั้น 5 อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวเปิดการสัมมนา

มีผู้แทนอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบและสร้างสถานศึกษาต้นแบบให้มีขีดความสามารถ คิดรอบ คิดร่วม รวมคุณค่า และภูมิสังคมไทย เพื่อเป็นต้นทาง การขยายผลสู่การสร้าง STAR STEMS CITIZENS ให้เป็นพลังสร้างสังคมไทยสันติสุขยั่งยืน STAR STEMS COUNTRY

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนากระบวนการ รู้ คิด ทำ ของคนในสังคม ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกด้าน ทุกมิติ นำสังคมไทยไปสู่ความรู้ รัก สามัคคี และมีสันติสุขยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

กิจกรรมจัดขึ้นโดย คณะทำงานนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ภาพ / ข่าว : อดิศร เนียมแก้ว

เปิดแคมเปญ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ไปกับ COKE Studio Campus Tour 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ “COKE Studio Campus Tour 2023” จัดกิจกรรม Happy life & Happy learn ภายใต้โครงการ ”สร้าง เสริม สุข“ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ณ หอประชุมชั้น 4 อาคาร 1

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้บริหารจาก โค้ก ร่วมเปิดงาน Happy life & Happy learn ภายใต้โครงการ ” สร้าง เสริม สุข “ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “ COKE Studio Campus Tour 2023

ซึ่งในงาน “ COKE Studio Campus Tour 2023 ” จะพบกับ bamm ศิลปินจาก COKE Studio พร้อมทั้งหลากศิลปินจาก SPICYDISC ไม่ว่าจะเป็น Wan Thanakrit Fanpage, rooftop_official, SOBBOY และ SHERRY ต่างก็มาร่วมสร้างความสดชื่นและความสุขให้กับทุกคนในวันดังกล่าวด้วย

กิจกรรม Happy life & Happy learn ภายใต้โครงการ ” สร้าง เสริม สุข “ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการยึดหลักการ Happy 8 หรือ ความสุข 8 ประการ ในการส่งเสริมความสุข ให้กับ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ด้วยกิจกรรมสร้างสุขจากเสียงดนตรี

“เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” โดย องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” ซึ่งจัดโดย องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

นายวิชญ์พล มุขยพงศ์ นายกองค์การนักศึกษา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และความสำคัญของการก่อตั้งชมรมนักศึกษาให้สอดคล้องกลับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ประการ

“เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” มุ่งหวังเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีโอกาสตัดสินใจเลือกศึกษาหรือพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านการเข้าร่วมชมรม ภายใต้การยกระดับนักศึกษาสู่ความเป็นพลโลก หรือ Global Citizen ผ่านการแสดงจุดยืนขององค์กรสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิง รวมถึง LGBTQIA+ อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ 5 Gender Equality ซึ่งเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างเสมอมาอันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การเชื่อมโยง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กับการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ได้มีบทบาทการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายทั้ง 17 ประการ

 • ปิดทองหลังพระ >> SDG1, SDG2, SDG4
 • รู้รักษ์ถิ่น >> SDG13, SDG14, SDG15
 • Volleyball >> BSRU SDG3, SDG4
 • บัณฑิตอาสา >> SDG3, SDG4, SDG17
 • ฟุตบอล >> SDG3, SDG4
 • CT Volunteers BSRU >> SDG3, SDG4, SDG17
 • ศิลปวัฒนธรรมอีสาน >> SDG11
 • BANDEJ Cooking Club >> SDG3, SDG4
 • Board Game >> SDG3, SDG4
 • Suriya Telescope >> SDG3, SDG4
 • BSRU Taekwondo >> SDG3, SDG4
 • เพื่อนอุตสาหกรรม >> SDG3, SDG4
 • วัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ. >> SDG1, SDG2, SDG4
 • ดนตรีตะวันตก >> SDG3, SDG4
 • นักศึกษามุสลิม >> SDG3, SDG4
 • ดนตรีไทย >> SDG3, SDG4
 • BSRU Hockey >> SDG3, SDG4
 • ปัญญาชนคนสร้างฝัน >> SDG1, SDG2, SDG4
 • ชีวะออนทัวร์ >> SDG13, SDG14, SDG15
 • สุริยะอาสาพยาบาล >> >> SDG3, SDG4
 • กยศ.BSRU >> SDG3, SDG4
 • พุทธศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จฯ >> SDG3, SDG4
 • ศิลป์อาสา >> SDG3, SDG4
 • บ้านเด็จอาสาพัฒนาชุมชน >> SDG1, SDG2, SDG4
 • กระดานดำ >> SDG1, SDG2, SDG4
 • VEE : ครูอิ๊งอาสา >> SDG3, SDG4
 • ร่วมคิดสร้างสรรค์ >> SDG3, SDG4

มบส.ร่วมกับชุมชนบางไส้ไก่ ร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมจิตสาธารณะ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นำผู้แทนนักศึกษา มบส. บุคลากร สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับชุมชนบางไส้ไก่ นำโดย คุณชวนพิศ สอนวิทย์ พี่น้องประชาชนภายในชุมชน นอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ และ ประธานมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เมตตานำพระสงฆ์ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดชุมชนบางไส้ไก่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณถนนภายในชุมชนบางไส้ไก่ บริเวณวัดบางไส้ไก่

สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม : การนำเสนอนวัตกรรมและผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566

รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม : การนำเสนอนวัตกรรมและผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 และบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาภายใต้บริบทของผู้นำนักศึกษา ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมนูญนักศึกษา

บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมบรรยายในส่วนการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมขององค์การนักศึกษาในด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และนายเอกพงษ์ พร้าวไธสง นักวิชาการศึกษา ร่วมกันเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง หลักความเชื่อมโยงแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาควบคู่กับหลักการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx สู่การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำนักศึกษา โดยวิทยากร ศิษย์เก่าผู้นำนักศึกษา คุณเสกสิทธิ์ หลิมเจริญ

กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ร่วมในแนวคิดเพื่อเกิดความสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย และร่วมกันเตรียมความพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานนวัตกรรมและผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรสังคมที่ได้จากงานวิจัย และให้เกียรติเป็นคระกรรมการร่วมวิพากษ์การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรมสังคมในรอบปีการสึกษาที่ผ่านมา ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรครุศาสตร์ สโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการดนตรี

ช่วงสุดท้ายจะเป็นพิธีลงนามส่งมอบงานผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 สู่ผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสานต่อการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2566 ต่อไป

พิธีปิดโครงการโดย

ผู้ช่วยสาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

กิจกรรมอบรมหัวข้อ”วัยใส หัวใจสะอาด การสร้างพลเมืองดีในสังคม”

สำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ”วัยใส หัวใจสะอาด การสร้างพลเมืองดีในสังคม” ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้น และได้รับเกียรติจากอาจารย์อุดร หลักทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยในการขับเคลื่อนการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

ผลคะแนน การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลคะแนน การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลคะแนน การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลคะแนน การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลคะแนน การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลคะแนน การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลคะแนน การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

วิทยาลัยการดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แนะนำหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

🗓 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ⏰ เวลา 09.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ BSRU e-Vote 💻 http://dsad.bsru.ac.th/vote

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา

หมายเลข 1 นายวิชญ์พล มุขยพงศ์

สาขาวิชาชีววิทยา(ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

หมายเลข 1 นางสาวจารุวรรณ บุญอินทร์

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเลข 1 นางสาวจุฑามาศ ลอยวานิช

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

หมายเลข 1 นายจักรพันธ์ ปัญญาคม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลข 1 นายอดิศร พุ่มโพธิ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลข 1 นายศรายุทธ กรนุ่ม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี

หมายเลข 1 นายเบญจพล การุณบริรักษ์

สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.) คณะวิทยาลัยการดนตรี

“ชงโคเกมส์ 2022” จัดประกวดทีมเชียร์ลีดเดอร์ BSRU 2022

เตรียมพบกับทีมผู้เข้าประกวด

เชียร์ลีดเดอร์ BSRU 2022

ในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2565 “ชงโคเกมส์ 2022”

ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจ ให้กับทีมผู้เข้าประกวด

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

ณ โรงยิม อาคาร 27 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สภานักศึกษา จัดการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2565 สภานักศึกษา โดยนายนิติภูมิ แก้วใหม่ ประธานสภานักศึกษาปีการศึกษา 2565 จัดการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 โดยมี รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา คุณอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นนักศึกษาในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังและแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางของสภานักศึกษา โดยการประชุมมีการอภิปรายการใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย และแนวทางในการดำเนินงานต่อไป