Category Archives: งานส่งเสริมและแนะแนวอาชีพ

มบส. เปิดตลาดนัดแรงงาน เปิดโอกาส สร้างทางเลือกให้นักศึกษาจบใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร เปิดตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 “ค้นหาแหล่งงานที่ใช่ ตรงใจคุณ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศในวันเดียวกัน ค้นหาแหล่งงานเพื่อเป็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1

ตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการตั้งโต๊ะรับสมัครงาน จำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งที่จบการศึกษาแล้วและนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นอย่างดี

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1 / 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์ “โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566”
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียด​ต่างๆในการปฏิบัติงาน​ ใน วันที่ 13 กันยายน 2566​
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 เวลา​ 16.30​ น.

นักศึกษาโปรดเตรียมเอกสารมาในวันรายงานตัวร่วมประชุม
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ​ จำนวน​ 1​ ชุด
**หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว​ จะถือว่าสละสิทธิ์​

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3 ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 5 กันยายน 2566
รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ลำดับที่ 1 – 50
รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ลำดับที่ 51- 94
วันที่ 6 กันยายน 2566
รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ลำดับที่ 95 – 145
รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ลำดับที่ 146 – 188
**นักศึกษาโปรดเตรียมเอกสารมาในวันสัมภาษณ์ ดังนี้
1. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาผลการเรียน (ปริ้นจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
3. ตารางเรียน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
**หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่มาสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดให้มีโครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และมีการสัมภาษณ์ในตำแหน่งที่นักศึกษาสนใจสมัคร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์สนับสนุนนนักศึกษาพิการ DSS อาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้เปิดรับนักศึกษาช่วยงาน 6 ตำแหน่งงาน จำนวน 35 อัตรา ได้แก่
1.นักศึกษาช่วยงานศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน 4 คน
2.นักศึกษาช่วยงานห้องออกกำลังกาย จำนวน 5 คน
3.นักศึกษาช่วยขับรถโดยสารพลังไฟฟ้า จำนวน 10 คน
4.นักศึกษาช่วยงานธุรการ จำนวน 6 คน
5.นักศึกษาช่วยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 6 คน
6.นักศึกษาช่วยงานห้องพยาบาล จำนวน 4 คน
มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจากผู้แทนจากมูลนิธิธารใจไลก้า และมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่ คุณบุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้าและรองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน คุณวิทยา ชาญพานิช รองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และคุณวิทยา นพศิริวงค์ เหรัญญิก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุน โดยมี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผศ.เชิดศิริ นิลผาย ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยทุนการศึกษาที่มอบ จำนวนเงินรวม 5,720,272 บาท ได้แก่

  • 1. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยสำนักกิจการนักศึกษา
  • 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวนเงิน 30,000 บาท
  • 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จำนวนเงิน 80,000 บาท
  • 4. ทุนการศึกษาโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 48,372 บาท
  • 5. ทุนการศึกษา ประเภทมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์การแสดง หรือด้านนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 1,270,900 บาท
  • 6. ทุนการศึกษา ประเภทศรีสมเด็จ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 2,133,000 บาท
  • 7. ทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนสาขาวิชา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 65 ทุน จำนวนเงินรวม 1,548,000 บาท

🔔ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564

——————————————-

📌📌หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดตามประกาศกำหนดวันรับมอบทุนการศึกษาได้ที่​ : Facebook​ สำนักกิจการนักศึกษา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📣พบกับกิจกรรม จุดประกายแบ่งปันความรู้ในการทำงานระหว่างเรียน พัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่การทำงาน และ Job Fair 2022 : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61)

📣📣📣 พบกับกิจกรรม จุดประกายแบ่งปันความรู้ในการทำงานระหว่างเรียน พัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่การทำงาน และ Job Fair 2022 : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61)พบกับวิทยากรรับเชิญ : “หนูเล็ก” ทิฐินันท์ แสนหล้า นักแสดงช่อง one ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างอาชีพระหว่างเรียนด้วยตนเอง

————————————————————–

📅 วันที่ 28 เมษายน 2565

🕓 เวลา 09.00 – 12.00 น.

🚪 ห้องที่ 1💻 Meeting ID : 562 224 0423

🔑 Passcode : 112211🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim_r1

🚪 ห้องที่ 2💻 Meeting ID : 931 8823 3708

🔑 Passcode : 112211🖱 Click : https://link.bsru.ac.th/padchim_r2

รับสมัครคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

13216546879846

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจ​ สมัครเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร​ ปี​ 2565​ โดยปฏิบัติหน้าที่โซนปิ่นเกล้า ลิงค์สมัคร :

ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 21-21 พฤษภาคม 2565
21 พ.ค. 2565 (ประชุมชี้แจง)
22 พ.ค. 2565 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและนบคะแนน