Category Archives: กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 โดยมีผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา รองคณบดีจากทุกคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะกับนักศึกษาพิการ ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม และ ผศ.ดร.ชลพร กองคำ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับเพื่อนๆในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นายอดิศร เนียมแก้ว นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว นักวิชาการศึกษา และนายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว นายกองค์การนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาติบ้านเมือง และเป็นประเพณีสืบเนื่องกันเป็นประจำทุกปี

สำนักกิกจารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับมอบกล่องรับกระดาษ และกล่องรับขวด PET เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับมอบกล่องรับกระดาษ และกล่องรับขวด PET โดยความร่วมมือจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ และบริษัท SCG จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม จุดรับชวด PET และกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วยการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ต่อไป

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการรับยื่นเอกสารแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ดำเนินการรับยื่นเอกสารแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในรูปแบบลักษณะที่ 1 – 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงละคร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษายื่นความประสงค์ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวนทั้งสิ้น 3,500 ราย โดยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จะดำเนินการส่งเอกสารทั้งหมดให้กับธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการเบิกเงินต่อไป

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมการจัดการความเครียดและการดูแลสุขภาพจิตพิชิตสภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมการจัดการความเครียดและการดูแลสุขภาพจิตพิชิตสภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและพบปะพูดคุยกับนึกศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม และ ผศ.ดร.ชลพร กองคำ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ นักศึกษา ทั้ง 2 วัน นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แก่ นายณัฐวุฒิ สุขแสงดาว นายกองค์การนักศึกษา นายนิติภูมิ แก้วใหม่ ประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานแสดงความยินดีต่อนิสิต นักศึกษา ที่ได้โอกาสมาร่วมการสัมมนา แสดงถึงพลังของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ที่ร่วมเสริมสร้างผลงานทางการศึกษาอย่างเป็นปึกแผ่น ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นผลดีกับท้องถิ่น เกิดประโยชน์กับประชาชน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้โอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เต็มที่ ที่จะให้มีประโยชน์ที่สุด สมกับการทำหน้าที่ของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสมัครสมานสามัคคีของเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน สำหรับการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา ใช้เวลารวม 3 วัน ที่ได้ร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ ความเป็นครอบครัววิศวกรสังคม เรียนรู้ (Up skill) การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม รวมทั้งการทำงานแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้วยการ การพัฒนา (soft skill) เพิ่มพูนทักษะทางสังคม เพื่อใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน นอกจากนั้น นิสิต นักศึกษา ยังได้แบ่งกลุ่มกันศึกษาดูงาน โดยนักศึกษาจากกลุ่มภาคใต้, ภาคตะวันตก ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนักศึกษากลุ่มภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง ศึกษาดูงานโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

สำนักกิจการนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2565 “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2565 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และศูนย์สุขภาพจิตที่13 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2565 โดยมี นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาประธานในพิธีเปิด โดยมีรศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธีเปิดและร่วมชมบูธกิจกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตก่อให้เกิดองค์ความรู้ และเพื่อสื่อสารนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ภายในงานมีบูธ (Telepsychiatry)ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา บูธ AI บูธ VR โดยความร่วมมือจากบริษัท Ever Medical Technology ที่ได้ร่วมลงนามพัฒนานวัตกรรม บริการจิตเวชและสุขภาพจิตผ่านกลไกของ Metaverse บูธBiofeedback บูธเซียมซีความสุข บูธประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental Health Check in โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

วันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน 2565 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คุณสุนทร ปาละพันธ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ร่วมส่งนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานคร โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก 2 ชนิดกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เซปักตะกร้อทีมคู่ชาย เซปักตะกร้อทีมคู่หญิง เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย และเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง โดยสามารถร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดให้มีโครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีงานทำระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และมีการสัมภาษณ์ในตำแหน่งที่นักศึกษาสนใจสมัคร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์สนับสนุนนนักศึกษาพิการ DSS อาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้เปิดรับนักศึกษาช่วยงาน 6 ตำแหน่งงาน จำนวน 35 อัตรา ได้แก่
1.นักศึกษาช่วยงานศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน 4 คน
2.นักศึกษาช่วยงานห้องออกกำลังกาย จำนวน 5 คน
3.นักศึกษาช่วยขับรถโดยสารพลังไฟฟ้า จำนวน 10 คน
4.นักศึกษาช่วยงานธุรการ จำนวน 6 คน
5.นักศึกษาช่วยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 6 คน
6.นักศึกษาช่วยงานห้องพยาบาล จำนวน 4 คน
มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานทุนการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และได้รับเกียรติจากผู้แทนจากมูลนิธิธารใจไลก้า และมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่ คุณบุญชัย หรูตระกูล ประธานมูลนิธิธารใจไลก้าและรองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน คุณวิทยา ชาญพานิช รองประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และคุณวิทยา นพศิริวงค์ เหรัญญิก มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุน โดยมี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผศ.เชิดศิริ นิลผาย ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ โดยทุนการศึกษาที่มอบ จำนวนเงินรวม 5,720,272 บาท ได้แก่

  • 1. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยสำนักกิจการนักศึกษา
  • 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิธารใจไลก้า จำนวนเงิน 30,000 บาท
  • 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จำนวนเงิน 80,000 บาท
  • 4. ทุนการศึกษาโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 48,372 บาท
  • 5. ทุนการศึกษา ประเภทมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์การแสดง หรือด้านนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 1,270,900 บาท
  • 6. ทุนการศึกษา ประเภทศรีสมเด็จ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 20 ทุน จำนวนเงินรวม 2,133,000 บาท
  • 7. ทุนการศึกษา ประเภทสนับสนุนสาขาวิชา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 65 ทุน จำนวนเงินรวม 1,548,000 บาท
We use cookies to improve your experience and performance on our website.