Category Archives: กิจกรรมที่ผ่านมา

มบส.รวมใจถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน รับวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ถวายปัจจัยทำนุบำรุงศาสนากว่าหนึ่งแสนบาท

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นำคณาจารย์ บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ทอดถวาย ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญ เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาตั้งแต่อดีต โดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี ท่านเมตตาต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประจำทุกปี

ปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดราชบุรี พุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทำบุญร่วมกันเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 126,500 บาท

มบส.ใส่ใจสุขภาพ “นักศึกษาใหม่” 2567

มบส.ใส่ใจสุขภาพ “นักศึกษาใหม่” 2567

—————–

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นให้กับนักศึกษา กระตุ้นให้นักศึกษาใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตนเอง “รู้โรคก่อน รักษาได้ก่อน” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพประมาณ 2,101 คน

มบส. จัดรับน้องสร้างสรรค์ ต้อนรับ “ชงโค” ช่อใหม่ 2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา บุคลากรกิจการนักศึกษา เครือข่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีจากทุกคณะ ผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี และคณะ พูดคุยให้กำลังใจกับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ ขอให้สนุกสนานกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เข้าร่วม กำชับนักศึกษารุ่นพี่ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เป็นประโยชน์ ไม่ใช้ความรุนแรง และไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และกระทบจิตใจของนักศึกษารุ่นน้อง นักศึกษารุ่นพี่ต้องตระหนักในบทบาทการเป็นนักศึกษา และปลูกฝังถึงความรักในสถาบันการศึกษาของตนเอง

กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ได้พบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันและกัน ปลูกฝังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแสดงพลังแห่งความเป็น “ลูกสุริยะ” เป็นกิจกรรมเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ชีวิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมรับน้องด้วยความรัก ความห่วงใยจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง เป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้องเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในแบบอย่างที่ดีที่ควรต่อไป

กยศ. เปิดให้ยื่นเอกสารเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2567

กองทุน กยศ. เปิดระบบยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานบริการและสวัสดิการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนชั้นปี ยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ โดยนักศึกษาผู้กู้รายเก่าประเภทเปลี่ยนชั้นปี ทั้ง 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย
ลักษณะที่ 1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
โดยผู้กู้จะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประกอบแบบเบิกเงิน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เพื่อจองวัน เวลา ในการยื่นแบบเบิกเงินผ่านมหาวิทยาลัย นำส่งไปยังธนาคาร โดยในภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาผู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ส่งแบบเบิกเงิน กยศ. จำนวนทั้งสิ้น 2,426 คน

มบส. สร้างการรับรู้ ประชุมนักศึกษาผู้สนใจกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานกองกุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ผู้สนใจกู้ยืม ในปีการศึกษา 2567 โดยมีการแนะนำขั้นตอนการดำเนินการกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect การกรอกข้อมูลต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้กู้ ประเภทของผู้กู้ และขั้นตอนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามในข้อสงสัยของการกู้ยืมในระหว่างการประชุมอีกด้วย

อธิการบดี มบส. นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2567

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่านอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมกับนักศึกษาขับร้องเพลง “ช่อชงโค” ซึ่งเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถือเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ว “ม่วง – ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อย่างเต็มตัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกันเสวนาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและแนะนำสวัสดิการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพึงได้รับ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา

นอกจากนี้ ผู้นำนักศึกษา นำโดยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมต้อนรับน้องใหม่ด้วยกิจกรรมผ่อนคลายระหว่างรอเข้าช่วงพิธีการ ซึ่งเรียกรอยยิ้มแห่งความสุข มอบความรักให้กับน้อง ๆ ด้วยความอบอุ่น นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับชมการแสดงดนตรีจากรุ่นพี่ วิทยาลัยการดนตรี ที่มาขับกล่อมบทเพลงสุดฮิต ให้น้อง ๆ ได้รับชม รับฟัง อย่างสนุกสนาน และสุดพิเศษด้วยการแสดงชุด “ราชภัฏ ราชภักดิ์” โดยสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มบส. Up Skills การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนคลองบางหลวง ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิศวกรสังคม (แม่ไก่) : Up Skills การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนคลองบางหลวง ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ วัดคูหาสวรรค์ ตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาวิศวกรสังคม จำนวน 94 คน ร่วมกิจกรรมลงชุมชน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิถีชุมชนคลองบางหลวง

กิจกรรมการลงพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และเครือข่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ นำคณะเดินทางโดยเรือ จากท่าวัดประดิษฐาราม ซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ล่องไปตามคลองบางหลวง นำนักศึกษาไปขึ้นที่ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์กาจ ผู้ช่วยเลขานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ในการต้อนรับและใช้สถานที่ของวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อลงพื้นที่ตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง

กิจกรรมลงชุมชน เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิถีการดำเนินชีวิต ของชุมชนคลองบางหลวง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนคลองบางหลวงเป็นอย่างดี ได้แก่
คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต คุณสุดารา สุจฉายา  คุณอิ่มพรรณ อยู่ไสว คุณธานัท  ภุมรัช ร่วมกับวิทยากรชุมชนบรรยายให้ความรู้ฐานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.กลุ่มวัดกำแพงบางจาก  
2. กลุ่มสะพานช้าง   
3. กลุ่มบ้านศิลปิน คลองบางหลวง  
4. กลุ่มหุ่นละครเล็ก คำนาย   
5. กลุ่มบ้านกระยาสารท  
6. กลุ่มฐาน DIY  
7. กลุ่มสะพานเมตตา  วัดใจ   
8. กลุ่มสวนสมุนไพร วัดกำแพง  
9. กลุ่มท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า(วัดศาลาสี่หน้า) 

  กิจกรรมที่ 2 เมื่อกลุ่มนักศึกษาวิศวกรสังคมได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลแล้ว ได้นำคณะนักศึกษาเดินทางต่อไปยัง เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เพื่อทำกิจกรรมเชิงวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 9 กลุ่ม ออกแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่และผลิตภัณฑ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนำคณะวิศวกรสังคมศึกษาวิถีชุมชนของตลาดน้ำอัมพวา ที่มีความคล้ายคลึงกับตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง และนำเสนอแนวทางการพัฒนาวิถีชุมชนตลาดน้ำคลองบางหลวง ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การพัฒนาวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  องค์การนักศึกษา มบส. ผนึกกำลังนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร นำคณะผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567
  ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายบทบาทการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา และนโยบายการใช้พื้นที่กิจกรรมของผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้แก่ผู้นำนักศึกษาได้ทราบและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

  บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกันบรรยายให้ความรู้เหล่าผู้นำนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจการประสานงานความร่วมมือ การสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา

  การส่งมอบงานเพื่อสานต่องานกิจกรรม ระหว่างผู้นำักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ส่งต่อ ผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ร่วมกันพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามส่งมอบงานในครั้งนี้

  “เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น” สิทธิบัตรทอง กับ สปสช.

  วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ประสานงานโครงการ สปสช.บริการพบแพทย์ทางไกลเข้าบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น” สิทธิบัตรทอง กับสำนักกงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 โดยมีนักศึกษาผู้ใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

  คุณชนะศึก คุ้มเหม ผู้ประสานงานโครงการสปสช.บริการพบแพทย์ทางไกล และคณะ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรทอง 30 บาท การเข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น “Clicknic” โดยผู้ใช้งานสามารถการย้ายสิทธิการรักษา และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านแพทย์โดยตรงระบบออนไลน์ การรับยา รวมไปถึงส่งยาฟรีถึงบ้านภายใน 3 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยนักศึกษาสามารถทดลองเข้าใช้งานในระบบได้ทันที

  มบส. เปิดตลาดนัดแรงงาน เปิดโอกาส สร้างทางเลือกให้นักศึกษาจบใหม่

  วันที่ 3 เมษายน 2567
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร เปิดตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 “ค้นหาแหล่งงานที่ใช่ ตรงใจคุณ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศในวันเดียวกัน ค้นหาแหล่งงานเพื่อเป็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1

  ตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการตั้งโต๊ะรับสมัครงาน จำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งที่จบการศึกษาแล้วและนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นอย่างดี