Category Archives: กิจกรรมที่ผ่านมา

มบส. เปิดตลาดนัดแรงงาน เปิดโอกาส สร้างทางเลือกให้นักศึกษาจบใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร เปิดตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 “ค้นหาแหล่งงานที่ใช่ ตรงใจคุณ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศในวันเดียวกัน ค้นหาแหล่งงานเพื่อเป็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1

ตลาดนัดแรงงาน BSRU Job Fair 2024 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการตั้งโต๊ะรับสมัครงาน จำนวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งที่จบการศึกษาแล้วและนักศึกษาปัจจุบันที่สนใจเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นอย่างดี

อธิการบดี มบส. แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ และตัวแทนนักศึกษา ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล องค์การที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นำคณะสำนักกิจการนักศึกษา ในนามผู้ควบคุมและประสานการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ และได้รับรางวัล นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเข้าพบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อชื่นชมผลงานและแสดงความยินดี ได้แก่
1. การแข่งขันกีฬามมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”
นายธรรศ แซ่หลิ่ม นักศึกษาสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล “เหรียญทองแดง” กีฬายูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย

2. การแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
นางสาวอริสรา วิทยุ นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
รางวัล “เหรียญเงิน” ประเภท MUSICAL FORMS CREATIVE 15 ปีขึ้นไป หญิง

3. ฮับกิโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
นายทัตพงศ์ ไชยกาศ สาขาวิชาโลจิสติกส์และปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล “เหรียญทอง” ฮับกิโด กระโดดสูง รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย
รางัวล “เหรียญทอง” ฮับกิโด ต่อสู้ Kyoruki B รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไปชาย น้ำหนัก ไม่เกิน 55 กก.
รางวัล “เหรียญทองแดง” ฮับกิโด กระโดดไกล รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย

นายภูริทัต มัจฉาเมฆ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล “เหรียญทอง” ฮับกิโด ต่อสู้ Kyoruki B รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไปชาย น้ำหนัก 55-60 กก.
รางวัล “เหรียญทองแดง” ฮับกิโด โชว์ โฮชินซุล คู่ชาย

นายสุทธชล ทับทิมใส นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล “เหรียญเงิน” ฮับกิโด ต่อสู้ Kyoruki B รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไปชาย น้ำหนัก 55-60 กก.
รางวัล “เหรียญทองแดง” ฮับกิโด โชว์ โฮชินซุล คู่ชาย

4. ได้รับรางวัล “ชมเชย” การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ได้แก่
นางสาววิลาสินี กล้าหาญ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นางสาวพรธิดา สุจริต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายรชตะ นรมั่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวบุษรินทร์ แจ่มจำรูญ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นางสาวธิติภรณ์ บุญมี สาขาวิชานาฎยศิลป์

นักศึกษา ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล คว้ารางวัลชมเชย การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
นักศึกษา ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

จากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 นักศึกษาได้เผยแพร่ รูปแบบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของชมรมนักศึกษา กำกับดูแลโดยองค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ผลการประกวด นักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล “ชมเชย” จากการประกวดครั้งนี้

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกกรุงสำหรับผู้สูงวัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบเงินสนุบสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษา ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2m ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าว สำนักกิจการนักศึกษา จะได้นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ ต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร อพวช.

วันที่ 4 มกราคม 2567
รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะ เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จเจ้าพระยา ในการเปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานกับ อพวช. ในส่วนงานต่างๆ

จากนั้น เป็นการแนะนำ ภารกิจ และสถานที่ตั้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเครือข่าย การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มีความจำเป็นต้องใช้อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาในการสื่อสาร การบริการ และการให้ความรู้แก่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาตนเองในอนาคต

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรด้วยการยกย่องผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณลักษณะดีเด่นตามค่านิยมองค์กร (Morality) ของมหาวิทยาลัย

👨‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : หัวหน้าหน่วยงานดีเด่น (หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

👩‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

👨‍💼 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : รองหัวหน้าหน่วยงานดีเด่น (หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ)

👨‍💻 นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัล : บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น

—————–

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Website : https://sa.bsru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/sa.bsru.ac.th

โทรศัพท์ : 0 2473 7000 ต่อ 1300

“BSRU Ambassador 2023 Road to SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย”

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และสภานักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการจัดกิจกรรม การประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการ 2566 “BSRU Ambassador 2023 Road to SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย” ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวให้โอวาทและแนะนำศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้กับผู้เข้าประกวดได้ทราบข้อมูล

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ทักษะภาษาไทยและบุคลิกภาพการพูดต่อหน้าสาธารณะ โดย ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา และ เรือโทนพสิทธิ์ ชัยสิทธิ์ธนากุล รวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จากคณะกรรมการจัดกิจกรรม การประกวดทูตกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยทีมองค์การนักศึกษา เพื่อละลายพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมพัฒนาทักษะ Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ผ่านกิจกรรมการเต้นบาสโลบ สู่ชุมชนประสานมิตร

ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนบาสโลปให้แก่ผู้แทนชุมชนประสานมิตร ซึ่งเป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน นักนวัตกรชุมชน ผ่านกิจกรรมการเต้นบาสโลป

โดยผู้แทนชุมชนประสานมิตรได้นำองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสู่การเป็นชุมชนที่แข็งแรงด้านสุขภาพ และได้มีการรวมกลุ่มเข้าร่วมในมหกรรมชุมชนเมืองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ “ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลสูงวัยใจสู้เพื่อสุขภาวะ” จากพัฒนาชุมชนด้วยศาสตร์การเต้น สร้างสุขภาวะที่แข็งแรงด้วยการเคลื่อนไหว ซึ่งมีการมอบรางวัลในงานมหกรรมชุมชนเมือง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน “สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะในเมือง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
พ.อ.หญิง รศ.ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ ประธานการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า และให้โอวาทแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 199 คน จาก 86 สถาบันการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โดยนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาววิภาดา บุญยัสสะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. นางสาวปิยธิดา สุปันตี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 สำนักกิจการนักศึกษา

รศ.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวเรียนระดับอุดมศึกษำให้ประสบควำมสำเร็จ”

นายกรภัทร์ งอกจันทึก นักวิชาการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา อาจาย์ผู้ประสานงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการปฐมนิเทศและรับฟังการบรรยาย

สำนักกิจการนักศึกษา มบส. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 ชั้น 3 อาคาร 1
โดยมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมจากทุกสาขาวิชา จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ต่ออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม การเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ให้ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมในห้องที่ผ่านมา และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การประกวดทูตกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (รอบคัดเลือก) โดยขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความร่วมมือกรณีมีการขอคำปรึกษาจากนักศึกษาในสาขาวิชา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ ผู้อำนวยการ ผู้แทนจากสำนักต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแจ้งข่าวสารการดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่อที่ประชุมทราบ