Category Archives: ฝ่ายงาน

มบส.รวมใจถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน รับวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ถวายปัจจัยทำนุบำรุงศาสนากว่าหนึ่งแสนบาท

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นำคณาจารย์ บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ทอดถวาย ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญ เกี่ยวข้องกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาตั้งแต่อดีต โดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี ท่านเมตตาต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประจำทุกปี

ปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดราชบุรี พุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทำบุญร่วมกันเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 126,500 บาท

ขอเชิญ.. ร่วมทำบุญ “ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปีพุทธศักราช 2567

องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญ.. ร่วมทำบุญ “ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปีพุทธศักราช 2567

ทอดถวาย ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567

—————–

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยได้ที่ : สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M หรือรวบรวมปัจจัยได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ

หมายเหตุ : หากมีความประสงค์จะลดหย่อนภาษี โปรดติดต่อทำบุญกรอกข้อมูลที่สำนักกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบดิจิทัลต่อไป

มบส. จัดรับน้องสร้างสรรค์ ต้อนรับ “ชงโค” ช่อใหม่ 2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษา บุคลากรกิจการนักศึกษา เครือข่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีจากทุกคณะ ผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาที่จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี และคณะ พูดคุยให้กำลังใจกับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ ขอให้สนุกสนานกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เข้าร่วม กำชับนักศึกษารุ่นพี่ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เป็นประโยชน์ ไม่ใช้ความรุนแรง และไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และกระทบจิตใจของนักศึกษารุ่นน้อง นักศึกษารุ่นพี่ต้องตระหนักในบทบาทการเป็นนักศึกษา และปลูกฝังถึงความรักในสถาบันการศึกษาของตนเอง

กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ได้พบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันและกัน ปลูกฝังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแสดงพลังแห่งความเป็น “ลูกสุริยะ” เป็นกิจกรรมเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ชีวิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมรับน้องด้วยความรัก ความห่วงใยจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง เป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้องเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในแบบอย่างที่ดีที่ควรต่อไป

กยศ. เปิดให้ยื่นเอกสารเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2567

กองทุน กยศ. เปิดระบบยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานบริการและสวัสดิการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนชั้นปี ยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ชิงดวง คณะครุศาสตร์ โดยนักศึกษาผู้กู้รายเก่าประเภทเปลี่ยนชั้นปี ทั้ง 3 ลักษณะ ประกอบไปด้วย
ลักษณะที่ 1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
โดยผู้กู้จะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประกอบแบบเบิกเงิน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เพื่อจองวัน เวลา ในการยื่นแบบเบิกเงินผ่านมหาวิทยาลัย นำส่งไปยังธนาคาร โดยในภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษาผู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ส่งแบบเบิกเงิน กยศ. จำนวนทั้งสิ้น 2,426 คน

มบส. สร้างการรับรู้ ประชุมนักศึกษาผู้สนใจกู้ยืมกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
สำนักกิจการนักศึกษา โดยงานกองกุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ผู้สนใจกู้ยืม ในปีการศึกษา 2567 โดยมีการแนะนำขั้นตอนการดำเนินการกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น กยศ. Connect การกรอกข้อมูลต่าง ๆ คุณสมบัติของผู้กู้ ประเภทของผู้กู้ และขั้นตอนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามในข้อสงสัยของการกู้ยืมในระหว่างการประชุมอีกด้วย

มบส. Up Skills การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนคลองบางหลวง ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิศวกรสังคม (แม่ไก่) : Up Skills การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนคลองบางหลวง ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ วัดคูหาสวรรค์ ตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาวิศวกรสังคม จำนวน 94 คน ร่วมกิจกรรมลงชุมชน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิถีชุมชนคลองบางหลวง

กิจกรรมการลงพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และเครือข่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ นำคณะเดินทางโดยเรือ จากท่าวัดประดิษฐาราม ซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ล่องไปตามคลองบางหลวง นำนักศึกษาไปขึ้นที่ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์กาจ ผู้ช่วยเลขานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ในการต้อนรับและใช้สถานที่ของวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อลงพื้นที่ตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง

กิจกรรมลงชุมชน เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิถีการดำเนินชีวิต ของชุมชนคลองบางหลวง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนคลองบางหลวงเป็นอย่างดี ได้แก่
คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต คุณสุดารา สุจฉายา  คุณอิ่มพรรณ อยู่ไสว คุณธานัท  ภุมรัช ร่วมกับวิทยากรชุมชนบรรยายให้ความรู้ฐานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.กลุ่มวัดกำแพงบางจาก  
2. กลุ่มสะพานช้าง   
3. กลุ่มบ้านศิลปิน คลองบางหลวง  
4. กลุ่มหุ่นละครเล็ก คำนาย   
5. กลุ่มบ้านกระยาสารท  
6. กลุ่มฐาน DIY  
7. กลุ่มสะพานเมตตา  วัดใจ   
8. กลุ่มสวนสมุนไพร วัดกำแพง  
9. กลุ่มท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า(วัดศาลาสี่หน้า) 

  กิจกรรมที่ 2 เมื่อกลุ่มนักศึกษาวิศวกรสังคมได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลแล้ว ได้นำคณะนักศึกษาเดินทางต่อไปยัง เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เพื่อทำกิจกรรมเชิงวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 9 กลุ่ม ออกแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่และผลิตภัณฑ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนำคณะวิศวกรสังคมศึกษาวิถีชุมชนของตลาดน้ำอัมพวา ที่มีความคล้ายคลึงกับตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง และนำเสนอแนวทางการพัฒนาวิถีชุมชนตลาดน้ำคลองบางหลวง ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การพัฒนาวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า”
  สามารถดูข้อมูลรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่ https://sa.bsru.ac.th/laws/

  วันงดสูบบุหรี่โลก67 #ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

  โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย)

  โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย)

  โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ(ห้องออกกำลังกาย) BSRU Fitness Center เปิดให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ณ ห้อง BSRU Fitness Center อาคาร 1 ชั้น 3
  รายละเอียดการสมัครสมาชิก (สมัครฟรี)
  ค่าบริการสำหรับสมาชิก 20 บาท/ครั้ง

  ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/BSRU Fitness Center 

  โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU

  โครงการโยคะเพื่อสุขภาพBSRU
  ให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา17.00 -18.00น. ณ อาคาร1 ชั้น 3 ห้องสุริยะ 2

  ติดตามข่าวสารโยคะเพื่อสุขภาพBSRU ได้ที่ https://www.facebook.com/โยคะ BSRU

  สำนักกิจการนักศึกษาเดินหน้าพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของสำนักกิจการนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ต่อยอดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี 2015 ที่ได้รับการรับรองจาก 193 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ต้องบรรลุภายใน 15 ปี ได้เป็นทิศทางการพัฒนาที่ทุกประเทศที่ต้องดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2016 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเอกสารที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนามรับรองเป็นพันธะสัญญานั้นเรียกว่า “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” หรือ “วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” ฉะนั้นในบางโอกาส SDGs อาจถูกกล่าวถึงผ่านชื่ออื่นได้ทั้ง Agenda 2030 หรือ Global Goals

  ขอบคุณข้อมูล Website : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/