Category Archives: งานพัฒนานักศึกษา

มบส. Up Skills การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนคลองบางหลวง ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี
ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิศวกรสังคม (แม่ไก่) : Up Skills การยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชนคลองบางหลวง ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ วัดคูหาสวรรค์ ตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาวิศวกรสังคม จำนวน 94 คน ร่วมกิจกรรมลงชุมชน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิถีชุมชนคลองบางหลวง

กิจกรรมการลงพื้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และเครือข่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ นำคณะเดินทางโดยเรือ จากท่าวัดประดิษฐาราม ซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ล่องไปตามคลองบางหลวง นำนักศึกษาไปขึ้นที่ท่าเรือวัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์กาจ ผู้ช่วยเลขานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ในการต้อนรับและใช้สถานที่ของวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อลงพื้นที่ตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง

กิจกรรมลงชุมชน เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น วิถีการดำเนินชีวิต ของชุมชนคลองบางหลวง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนคลองบางหลวงเป็นอย่างดี ได้แก่
คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต คุณสุดารา สุจฉายา  คุณอิ่มพรรณ อยู่ไสว คุณธานัท  ภุมรัช ร่วมกับวิทยากรชุมชนบรรยายให้ความรู้ฐานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.กลุ่มวัดกำแพงบางจาก  
2. กลุ่มสะพานช้าง   
3. กลุ่มบ้านศิลปิน คลองบางหลวง  
4. กลุ่มหุ่นละครเล็ก คำนาย   
5. กลุ่มบ้านกระยาสารท  
6. กลุ่มฐาน DIY  
7. กลุ่มสะพานเมตตา  วัดใจ   
8. กลุ่มสวนสมุนไพร วัดกำแพง  
9. กลุ่มท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า(วัดศาลาสี่หน้า) 

  กิจกรรมที่ 2 เมื่อกลุ่มนักศึกษาวิศวกรสังคมได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลแล้ว ได้นำคณะนักศึกษาเดินทางต่อไปยัง เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เพื่อทำกิจกรรมเชิงวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 9 กลุ่ม ออกแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่และผลิตภัณฑ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มคอยให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนำคณะวิศวกรสังคมศึกษาวิถีชุมชนของตลาดน้ำอัมพวา ที่มีความคล้ายคลึงกับตลาดน้ำชุมชนคลองบางหลวง และนำเสนอแนวทางการพัฒนาวิถีชุมชนตลาดน้ำคลองบางหลวง ซึ่งจะเป็นแนวทางสู่การพัฒนาวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  องค์การนักศึกษา มบส. ผนึกกำลังนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง
  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร นำคณะผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 จัดโครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนานักศึกษา และส่งมอบงานประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567
  ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายบทบาทการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา และนโยบายการใช้พื้นที่กิจกรรมของผู้นำนักศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ นิลผาย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้แก่ผู้นำนักศึกษาได้ทราบและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

  บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกันบรรยายให้ความรู้เหล่าผู้นำนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจการประสานงานความร่วมมือ การสนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษา

  การส่งมอบงานเพื่อสานต่องานกิจกรรม ระหว่างผู้นำักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ส่งต่อ ผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ร่วมกันพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามส่งมอบงานในครั้งนี้

  มบส.ต่อยอดองค์ความรู้ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ร่วมกับชุมชน

  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประธานเปิดโครงการยกระดับนวัตกรชุมชนด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่ได้จากข้อค้นพบต้นทุนชุมชน ด้วยองค์ความรู้จากทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1

  โดยมีการใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ จากการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในการศึกษาและร่วมพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักนวัตกรชุมชนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างกระบวนการคิดและเรียนรู้ไปพร้อมกัน

  จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ
  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังได้รับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้จากกระบวนการฝึกทักษะการเก็บข้อมูลจากการลงชุมชนเพื่อต่อยอดภัณฑ์ของชุมชน และให้คำแนะนำการพัฒนานวัตกรรมชุมชนที่ได้จากข้อค้นพบต้นทุนชุมชน ด้วยองค์ความรู้จากทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และมอบรางวัลกลุ่มนำเสนอผลงานดีเด่น

  นักศึกษา ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล คว้ารางวัลชมเชย การประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
  นักศึกษา ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

  จากการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 นักศึกษาได้เผยแพร่ รูปแบบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของชมรมนักศึกษา กำกับดูแลโดยองค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ผลการประกวด นักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัล “ชมเชย” จากการประกวดครั้งนี้

  เปิดฉากอย่างเป็นทางการกับกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

  วันที่ 27 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสถาบันที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

  เจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

  โดยมีสถาบันเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 109 แห่ง ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 32 ชนิดกีฬา ชิงชัย 361 เหรียญทอง โดยการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 นอกจากนี้ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และนักกีฬาจากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในนามชาวจังหวัดนครปฐม ขอให้ได้รับความสุขทุกวินาทีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”  มีแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่
  1) Green คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม
  2) Clean คือ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา
  3) Healthy คือ การมีสุขภาพกายใจที่ดี
  4) Wellness คือ ความเป็นอยู่ที่ดี จะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน

  ภายใต้คำขวัญ “หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกใช้ “ไก่” เป็นสัตว์นําโชคของการแข่งขัน มีชื่อว่า “พี่แสน และ น้องแพง” ซึ่งสื่อถึงการพัฒนาการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เริ่มจากไก่เป็นชนิดแรกและการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่วิทยาเขตกําแพงแสน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษา ส่งนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทำการแข่งขันและผ่านรอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา มากกว่า 100 คน และเชิญชวนนักศึกษา ร่วมกันส่งกำลังแรงใจให้ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้าชัยชนะกลับบ้านเรา

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยารับ สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร อพวช.

  วันที่ 4 มกราคม 2567
  รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี
  ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะ เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมด็จเจ้าพระยา ในการเปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานกับ อพวช. ในส่วนงานต่างๆ

  จากนั้น เป็นการแนะนำ ภารกิจ และสถานที่ตั้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเครือข่าย การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ที่มีความจำเป็นต้องใช้อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ให้แก่นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาในการสื่อสาร การบริการ และการให้ความรู้แก่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาตนเองในอนาคต

  “BSRU Ambassador 2023 Road to SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย”

  วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และสภานักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการจัดกิจกรรม การประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการ 2566 “BSRU Ambassador 2023 Road to SDGs การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย” ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี กล่าวให้โอวาทและแนะนำศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ให้กับผู้เข้าประกวดได้ทราบข้อมูล

  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ทักษะภาษาไทยและบุคลิกภาพการพูดต่อหน้าสาธารณะ โดย ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา และ เรือโทนพสิทธิ์ ชัยสิทธิ์ธนากุล รวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จากคณะกรรมการจัดกิจกรรม การประกวดทูตกิจกรรม

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยทีมองค์การนักศึกษา เพื่อละลายพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าประกวดทูตกิจกรรม

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน (รุ่นที่ 2)”

  วันที่ 25 – 26 กันยายน 2566 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และ นายอดิศร เนียมแก้ว นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสถานศึกษาต้นแบบและบุคลากรต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน (รุ่นที่ 2)” ณ ห้องยุทธศิลป์ 1 (C501) ชั้น 5 อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวเปิดการสัมมนา

  มีผู้แทนอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบและสร้างสถานศึกษาต้นแบบให้มีขีดความสามารถ คิดรอบ คิดร่วม รวมคุณค่า และภูมิสังคมไทย เพื่อเป็นต้นทาง การขยายผลสู่การสร้าง STAR STEMS CITIZENS ให้เป็นพลังสร้างสังคมไทยสันติสุขยั่งยืน STAR STEMS COUNTRY

  นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนากระบวนการ รู้ คิด ทำ ของคนในสังคม ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกด้าน ทุกมิติ นำสังคมไทยไปสู่ความรู้ รัก สามัคคี และมีสันติสุขยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

  กิจกรรมจัดขึ้นโดย คณะทำงานนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

  ภาพ / ข่าว : อดิศร เนียมแก้ว

  เปิดแคมเปญ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ไปกับ COKE Studio Campus Tour 2023

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ “COKE Studio Campus Tour 2023” จัดกิจกรรม Happy life & Happy learn ภายใต้โครงการ ”สร้าง เสริม สุข“ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ณ หอประชุมชั้น 4 อาคาร 1

  วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

  รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้บริหารจาก โค้ก ร่วมเปิดงาน Happy life & Happy learn ภายใต้โครงการ ” สร้าง เสริม สุข “ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “ COKE Studio Campus Tour 2023

  ซึ่งในงาน “ COKE Studio Campus Tour 2023 ” จะพบกับ bamm ศิลปินจาก COKE Studio พร้อมทั้งหลากศิลปินจาก SPICYDISC ไม่ว่าจะเป็น Wan Thanakrit Fanpage, rooftop_official, SOBBOY และ SHERRY ต่างก็มาร่วมสร้างความสดชื่นและความสุขให้กับทุกคนในวันดังกล่าวด้วย

  กิจกรรม Happy life & Happy learn ภายใต้โครงการ ” สร้าง เสริม สุข “ มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการยึดหลักการ Happy 8 หรือ ความสุข 8 ประการ ในการส่งเสริมความสุข ให้กับ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ด้วยกิจกรรมสร้างสุขจากเสียงดนตรี

  “เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” โดย องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

  วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
  รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” ซึ่งจัดโดย องค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

  นายวิชญ์พล มุขยพงศ์ นายกองค์การนักศึกษา
  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และความสำคัญของการก่อตั้งชมรมนักศึกษาให้สอดคล้องกลับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ประการ

  “เปิดโลกกิจกรรมชมรม ต้อนรับความเท่าเทียม” มุ่งหวังเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีโอกาสตัดสินใจเลือกศึกษาหรือพัฒนาความสามารถของตนเองผ่านการเข้าร่วมชมรม ภายใต้การยกระดับนักศึกษาสู่ความเป็นพลโลก หรือ Global Citizen ผ่านการแสดงจุดยืนขององค์กรสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิง รวมถึง LGBTQIA+ อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ 5 Gender Equality ซึ่งเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างเสมอมาอันเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

  การเชื่อมโยง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) กับการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ได้มีบทบาทการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายทั้ง 17 ประการ

  • ปิดทองหลังพระ >> SDG1, SDG2, SDG4
  • รู้รักษ์ถิ่น >> SDG13, SDG14, SDG15
  • Volleyball >> BSRU SDG3, SDG4
  • บัณฑิตอาสา >> SDG3, SDG4, SDG17
  • ฟุตบอล >> SDG3, SDG4
  • CT Volunteers BSRU >> SDG3, SDG4, SDG17
  • ศิลปวัฒนธรรมอีสาน >> SDG11
  • BANDEJ Cooking Club >> SDG3, SDG4
  • Board Game >> SDG3, SDG4
  • Suriya Telescope >> SDG3, SDG4
  • BSRU Taekwondo >> SDG3, SDG4
  • เพื่อนอุตสาหกรรม >> SDG3, SDG4
  • วัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ. >> SDG1, SDG2, SDG4
  • ดนตรีตะวันตก >> SDG3, SDG4
  • นักศึกษามุสลิม >> SDG3, SDG4
  • ดนตรีไทย >> SDG3, SDG4
  • BSRU Hockey >> SDG3, SDG4
  • ปัญญาชนคนสร้างฝัน >> SDG1, SDG2, SDG4
  • ชีวะออนทัวร์ >> SDG13, SDG14, SDG15
  • สุริยะอาสาพยาบาล >> >> SDG3, SDG4
  • กยศ.BSRU >> SDG3, SDG4
  • พุทธศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จฯ >> SDG3, SDG4
  • ศิลป์อาสา >> SDG3, SDG4
  • บ้านเด็จอาสาพัฒนาชุมชน >> SDG1, SDG2, SDG4
  • กระดานดำ >> SDG1, SDG2, SDG4
  • VEE : ครูอิ๊งอาสา >> SDG3, SDG4
  • ร่วมคิดสร้างสรรค์ >> SDG3, SDG4